مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمود
نام خانوادگی:حائری
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب محمود حائری فرزند رضا در سال 1344 در شهر سمنان به دنیا آمدم و در سال 1362 وارد حوزه علمیه شهرستان سمنان شدم و پس از آن به قم آمده و در حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل شدم و از سال 1371 شروع به درس خارج نمودم که در این زمینه از اساتید به نام آیت الله جوادی آملی، امین شیرازی، وجدانی فخر، اعتمادی، محقق داماد و غیره بهره ها بردم و نیز در زمینه های اجرایی دین فعالیت داشته ام از قبیل دفتر تبلیغات، محقق دانشگاه باقرالعلوم (ع) ارزیاب و مسئول بوده ام.