سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی قم 
محقق 
1371/01/01 
1373/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
محقق 
1373/01/01 
1378/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مسئول ارزیابى 
1378/07/01 
1382/03/31 
اجرایى 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مسئول ارزیابی اساتید 
1382/07/01 
1384/03/31 
اجرایى 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
کارشناس فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام 
1384/07/01 
 
علمی و اجرایى